Μιθραϊσμός και Ζωροαστρισμός στη Βορειοδυτική Σασανιδική Περσία

Μιθραϊσμός και Ζωροαστρισμός στη Βορειοδυτική Σασανιδική Περσία, in: Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), p. 13-52

Митраизм и зороастризм в Северо-Западном Сасанидском Иране, в: Byzantinos Domos 4 (1990), p. 13-52

Zoroastrismus und Mithraismus im nordwestlichen Iran  während der Sassanidenzeit, in: Byzantinos Domos 4 (1990), p. 13-52

Kuzeybatı Sasani İran’ında Mitraizm ve Zerdüştlük, bilimsel süreli Byzantinos Domos’ta 4 (1990), p. 13-52

Domos  Byzantinos  آیین میترا و زرتشت در شمال غربی ایران در دوره ساسانیان : در مجله علمی 

( در صفحه 13 – 52 ) ,1990 (4)

Mithraïsme et zoroastrisme dans le nord-ouest de l’Iran sassanide, dans le Byzantinos Domos 4 (1990), p. 13-52

 الميثرائية والزرادشتية في شمال غرب إيران خلال العصر الساساني : في المجلة العلمية 

(1990) 4 على الصفحة 13 – 52 ,Domos Byzantinos  في المجلة العلمية 

Mithraism and Zoroastrianism in Northwestern Sassanid Iran, in: Byzantinos Domos 4 (1990), p. 13-52

——————————————–

——————————————————————-

Скачать PDF-файл: / PDF-Datei herunterladen: / Télécharger le fichier PDF : / PDF dosyasını indirin: / :PDF قم بتنزيل ملف / Download PDF file: / : یک فایل دانلود کنید / Κατεβάστε το PDF:

Advertisement