Μύθος και Αποκάλυψη από τους Χουρίτες και τους Χιττίτες ως τον Ιωάννη

Νέα Ακρόπολη, Καλλιθέα-Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1990

Διάλεξη

Εισαγωγικό σημείωμα και αφίσα

——————————————-

Myth and Apocalypse from the Hurrians and the Hittites to the Revelation of John

New Acropolis, Callithea-Athens, 24 November I990

Public Lecture

Introductory note and poster

————————————

Миф и Апокалипсис от хурритов и хеттов до Откровения Иоанна

Новый Акрополь, Каллифея-Афины, 24 ноября 1990 г.

Публичная лекция

Вступительная записка и постер

—————————–

Mythe et Apocalypse des Hourrites et des Hittites à Jean

Nouvelle Acropole, Callithéa-Athènes, 24 Novembre I990

Conférence publique

Note d’introduction et affiche

———————————————–

Download the Introductory note and poster:

Скачать вступительную записку и постер:

Télécharger la note d’introduction et l’affiche:

Κατεβάστε το εισαγωγικό σημείωμα και την αφίσα:

————————————————————

Listen to the lecture (in three parts) and download the MP3:

Écoutez la conférence (en trois parties) et téléchargez le MP3 :

Прослушайте лекцию (в трех частях) и скачайте MP3:

Ακούστε την διάλεξη (σε τρία μέρη) και κατεβάστε το MP3:

https://vk.com/megalommatis?w=wall429864789_7858%2Fall

https://ok.ru/megalommatis/statuses/155049704829784

https://ok.ru/megalommatis/statuses/155049743168344

https://ok.ru/megalommatis/statuses/155049870373720

Advertisement