Οι Κοσμολογικές Αντιλήψεις των Αρχαίων Ασσυρίων – Α’

Космологические представления древних ассирийцев

Die kosmologischen Vorstellungen der alten Assyrer

Eski Asurluların Kozmolojik Kavramları

مفاهیم کیهانی آشوریان باستان

Les croyances cosmologiques des anciens Assyriens

المفاهيم الكونية للآشوريين القدماء

The Cosmological Concepts of the Ancient Assyrians

————————————-

στο διμηνιαίο περιοδικό Αστροναυτική, Ιανουάριος -Φεβρουάριος 1988, τόμος 2ος-τεύχος 7ο, σελ. 73-79

в выходящем раз в два месяца журнале Астронафтики (Астронавтика), январь-февраль 1988 г., вып. 2 – фас. 7, стр. 73-79

in der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift Astronaftiki (Raumfahrt), Januar-Februar 1988, Bd. 2 – fasch. 7, S. 73-79

iki ayda bir yayınlanan Astronaftiki (Astronomi) dergisinde, Ocak-Şubat 1988, cilt. 2 – fas. 7, s. 73-79

در دو ماهنامه آستیرونافتکی (فضانوردی)، ژانویه- فوریه 1988، ش. 2 – فاش. 7، ص 73-79 

dans le magazine bimestriel Astronaftiki (Astronautique), janvier-février 1988, vol. 2 – fasci. 7, p. 73-79

 في المجلة التي تصدر كل شهرين آستیرونافتکی (الملاحة الفضائية) ، يناير – فبراير 1988 ، المجلد. 2 – فاصل. 7 ، ص 73-79

in the bimonthly magazine Astronaftiki (Astronautics), January-February 1988, vol. 2 – fasc. 7, pp. 73-79

—————————————————–

Скачать PDF-файл: / PDF-Datei herunterladen: / Télécharger le fichier PDF : / PDF dosyasını indirin: / :PDF قم بتنزيل ملف / Download PDF file: / : یک فایل دانلود کنید / Κατεβάστε το PDF:

Advertisement