Ο Άγνωστος Κόσμος κατά τις Ασσυριακές Αντιλήψεις – Γ’

Неизвестный мир согласно ассирийской космологии

Die unbekannte Welt nach der assyrischen Kosmologie

Asur Kozmolojisine Göre Bilinmeyen Dünya

جهان ناشناخته بر اساس کیهان شناسی آشوری

Le monde inconnu selon la cosmologie assyrienne

العالم المجهول حسب علم الكونيات الآشوري

The Unknown World according to the Assyrian Cosmology

———————————————————

στο διμηνιαίο περιοδικό Αστροναυτική, Ιούλιος-Αύγουστος 1988, τόμος 2ος-τεύχος 10ο, σελ. 68-75

в выходящем раз в два месяца журнале Астронафтики (Астронавтика), июль-август 1988 г., вып. 2 – фас. 10, стр. 68-75

in der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift Astronaftiki (Raumfahrt), Juli-August 1988, Bd. 2 – fasch. 10, S. 68-75

iki ayda bir yayınlanan Astronaftiki (Astronomi) dergisinde, Temmuz-Ağustos 1988, cilt. 2 – fas. 10, s. 68-75 

در دو ماهنامه آستیرونافتکی (فضانوردی)، جولای-آگوست 1988، ش. 2 – فاش. 10، ص 68-75  

dans le magazine bimestriel Astronaftiki (Astronautique), juillet-août 1988, vol. 2 – fasc. 10, p. 68-75

  في المجلة التي تصدر كل شهرين آستیرونافتکی (الملاحة الفضائية) ، يوليو وأغسطس 1988 ، المجلد. 2 – فاصل. 10 ، ص 68-75 

in the bimonthly magazine Astronaftiki (Astronautics), July-August 1988, vol. 2 – fasc. 10, pp. 68-75

————————————————————————–

Скачать PDF-файл: / PDF-Datei herunterladen: / Télécharger le fichier PDF : / PDF dosyasını indirin: / :PDF قم بتنزيل ملف / Download PDF file: / : یک فایل دانلود کنید / Κατεβάστε το PDF:

Advertisement