Το Σύμπαν και η Διάκριση των Χώρων κατά τις Ασσυριακές Αντιλήψεις – Β’

Вселенная и различие мировых пространств согласно ассирийской космологии
Das Universum und die Unterscheidung der Welträume nach der assyrischen Kosmologie
Asur Kozmolojisine Göre Evren ve Dünya Mekanlarının Ayrımı
کائنات و تمایز فضاهای جهان بر اساس کیهان شناسی آشوری
L’univers et la distinction des espaces mondiaux selon la cosmologie assyrienne
الكون وتميز المساحات العالمية بالتوافق مع علم الكونيات الآشوري
The Universe and the Distinction of World Spaces according to Assyrian Cosmology

——————————————————————-

στο διμηνιαίο περιοδικό Αστροναυτική, Μάρτιος-Απρίλιος 1988, τόμος 2ος-τεύχος 8ο, σελ. 66-76

в выходящем раз в два месяца журнале Астронафтики (Астронавтика), март-апрель 1988 г.,  вып. 2 – фас. 8, стр.  66-76

in der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift Astronaftiki (Raumfahrt), März-April 1988, Bd. 2 – fasch. 8, S. 66-76

iki ayda bir yayınlanan Astronaftiki (Astronomi) dergisinde, Mart-Nisan 1988, cilt. 2 – fas. 8, s. 66-76

در دو ماهنامه آستیرونافتکی (فضانوردی)، مارس-آوریل 1988، ش. 2 – فاش. 8، ص 66- 76  

dans le magazine bimestriel Astronaftiki (Astronautique), mars-avril 1988, vol. 2 – fasc. 8, p. 66-76

   في المجلة التي تصدر كل شهرين آستیرونافتکی (الملاحة الفضائية) ، مارس – أبريل 1988 ، المجلد. 2 – فاصل. 8 ، ص 66-76  

 in the bimonthly magazine Astronaftiki (Astronautics), March-April 1988, vol. 2 – fasc. 8, pp. 66-76

——————————————————————————-

Скачать PDF-файл: / PDF-Datei herunterladen: / Télécharger le fichier PDF : / PDF dosyasını indirin: / :PDF قم بتنزيل ملف / Download PDF file: / : یک فایل دانلود کنید / Κατεβάστε το PDF:

Advertisement