Erol Manisali’nin Hakkımda Kitap Bölümü – Prof. Erol Manisali’s Book Chapter about Me – Глава книги профессора Эрола Манисалы обо мне

1. GirişIntroduction – Введение

Giriş

Rahmetli Prof. Dr. Erol Manisali (28/7/1940-29/10/2022) 2018 yılında yayınlanan kitaplarından birinde benim hakkımda bir bölüm yazmıştı; Kitabın adı ‘Yolumun Kesiştiği Ünlüler’. Bu yeniden yayında, okuyucular art arda aşağıdaki materyali bulacaklar:

1- Türkçe, İngilizce ve Rusça kısa giriş,

2- bölümün metni (Türkçe),

3- resim olarak bölüm sayfaları ve kitap kapağı,

4- bölümün İngilizce çevirisi,

5- bölümün Rusça çevirisi,

6- Türkçe olmayan okuyucular için açıklayıcı notlar (İngilizce ve Rusça),

7- kitap tanıtımı ve verileri (Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak),

8- Prof. Manisali’nin kitap bölümünde bahsettiği makalelerime ve kitaplarıma bağlantılar ve

9- Prof. Manisali ile ilgili biyografik notlara ve ölüm ilanlarına bağlantılar.

Mevcut sunum tüm bölümlerinde üç dillidir.

Introduction

In one of his books (published in 2018), the late Prof. Dr. Erol Manisali (28/7/1940-29/10/2022) wrote a chapter about me; the book title is ‘Celebrities I crossed in my Path’. In the present re-publication, readers will successively find the following material:

1- the brief introduction in Turkish, English and Russian,

2- the text of the chapter (in Turkish), 

3- the chapter pages and the book cover as pictures,

4- the English translation of the chapter,

5- the Russian translation of the chapter,

6- explanatory notes for non-Turkish readership (in English and Russian),

7- book presentation and data (in Turkish, English and Russian),

8- links to my articles and books mentioned by Prof. Manisali in his book chapter, and

9- links to biographical notes about Prof. Manisali and obituaries.

The current presentation is trilingual in all its parts. 

Введение

В одной из своих книг (опубликованной в 2018 году) покойный профессор доктор Эрол Манисалы (28.07.1940-29.10.2022) написал обо мне главу; название книги – «Знаменитости, которых я встретил на своем пути». В настоящем переиздании читатели последовательно найдут следующий материал:

1- краткое введение на турецком, английском и русском языках,

2- текст главы (на турецком языке),

3- страницы главы и обложка книги в виде картинок,

4- английский перевод главы,

5- русский перевод главы,

6- пояснения для нетурецких читателей (на английском и русском языках),

7- презентация книги и данные книги (на турецком, английском и русском языках),

8- ссылки на мои статьи и книги, упомянутые профессором Манисалы в главе его книги, и

9- ссылки на биографические заметки о профессоре Манисалы и некрологи.

Текущая презентация является трехъязычной во всех ее частях.

——————————————————-

2. Prof. Cosmas Megalommatis’in dramı

Prof. Cosmas Megalommatis, Fransa ye Almanya’da hem tarih hem arkeoloji doktoralari yapmış, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve ABD’de öğretim üyeliği olan, Türkçe dahil 15 dil bilen bir deha. 

Nasıl mı tanıştık? 1980’1erin ortası … Aylık İngilizce Middle East Business and Banking dergisini çıkarıyorum; yurtiçi ye yurtdışından yazılar geliyor.  

Dr. Andrew Mango’dan Alman profesor Werner Gumpel’e, Doğan Kuban’dan Mümtaz Soysal’a kadar iktisadi, siyasi, sosyal, kiiltiirel yazılar geliyor ye yayımlıyorum.   

Dr. Cosmas Megalommatis isimli bir Yunanlıdan Iran üzerine bir makale gelmış; değerli buluyorum ye yayımlanıyor. Daha sonra birkaç yazı daha geliyor.

Birkaç ay sonra kendisi derginin bürosuna geliyor, tanışıyoruz. Çok ilginç bir insan. Bana hikâyesini de anlatıyor. Atina Üniversitesinde asistan kadrosunda; Paris’te bir Fransız profesörle uzun çalışmalar yapıyor; “Hellenizm yoktur, oryantalizm vardır,” içerikli bir çalışma ortaya çıkıyor.      

Atina’da bir yayıneviyle anlaşıyor, basılacak. Ancak Atina Patriği’nin haberi oluyor ve Atina Üniversitesi rektörüne rnektup yazarak. Dr. Megalommatis’i üniversiteden  attırıyor.

Dr. Cosmas çok kızıyor ye Yunanistan’ı terk ediyor. Hatta patriğe kızgınlığından Ortodoks mezhebinden ayrılarak Kahire’de Müslüman oluyor.

Ben bütün bunları gönderdiği yazılar dergide yayımlamdıktan çok sonra öğreniyorum. Levent’deki evime ziyarete geliyor. Sonra KKTC’deki bazı profesör arkadaşlar aracılığıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlıyor.

Bu arada 1991-1992’de benim Girne’de düzenlediğim konferansta, Türkiye ve Balkanlar konusunda tebliğ sunuyor. Bu geniş kapsamlı tebliğ, Kıbrıs Araştırmaları Vakfı tarafından kitap olarak 1992’de yayımlanıyor.

Bir sure sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sebebini bilmediğim nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kalıyor ve Istanbul’a dönüyor.

Sık sık Levent’e bana geliyor. Halit Refiğ’le arası iyi, bir anlamda başımıza kalıyor. Bir Halit’te, bir bende.

Sonra Kahire’deki Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başladığını öğreniyorum. Birkaç yıl sonra ABD’ye göçüyor ve bir üniversiteye kapağı atıyor.

Birkaç defa e-mail atıyor, temasımız çok sınırlı.

2007 yılında Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir iki hafta kala Beyazit’ta Iktisat Fakültesi’ndeki odamdayım.

Bölüm asistanı Levent, heyencanla, kapıyı dahi vurmadan içeri dalıyor; “Erol Hoca bak bak, Prof. Cosmas Megalommatis Amerika’da seni yazmış”. “Benim cumhurbaşkanı adayım Erol Manisalı” başlıklı uzun bir makale, bilgisayar çıktısı elimde. Kendi sayfasında yayınlamış ve bir iki yerel gazete tarafından iktibas edilmiş (www.americanchronicle, ID=24752).

Güler misiniz ağlar misiniz …. Beni gönlünde ve kafasında öyle yüceltmiş ki üstelik, hiç de önemsemediğim bir yere otutmuş.

Beni övdüğü için değil ama hayatımda karşılaştığım, ilginç bölgesel tezleri olan, biraz uçuk da olsa bir “daha”yı, “ünlü olmasa bile ilginç ve önemli kişi”yi, yolumun kesiştikleri arasına aldım.

Bu tür insanlar çok azınlıkta kalsalar bile yeni görüşlerin gizli öncüleri olmuşlardır.

Üstelik Prof. Megalommatis, 15 dünya dilini derinliğine bilen bir akademisyen.

————————————————————– 

3. Bölüm sayfaları ve kitap kapağı – Chapter pages and the book cover – страницы главы и обложка книги

————————————————————-

4. Prof. Cosmas Megalommatis’ drama

Prof. Cosmas Megalommatis prepared two doctorates in History and Archeology, in France and Germany,

He is a genius, who taught in Greece, Cyprus, Egypt and the USA, and speaks 15 languages, including Turkish.

How did we meet? Mid 1980’s … I publish the monthly English magazine Middle East Business and Banking; articles are coming from home and abroad.

From Dr. Andrew Mango to German professor Werner Gumpel, from Doğan Kuban to Mümtaz Soysal, I receive and publish economic, political, social and cultural articles.

An article on Iran came from a Greek named Cosmas Megalommatis; I found it valuable and it was published. A few more articles followed.

A few months later, he came to the magazine’s office and we met. He was a very interesting person. He also told me his story. He belonged to the cadre of assistants at the University of Athens; he had been doing long studies with a French professor in Paris; a study with the content “There is no Hellenism, there is Orientalism” emerged.

He contracted with a publishing house in Athens; the study would be published. However, the Patriarch of Athens was informed and he wrote a letter to the rector of the University of Athens. Dr. Megalommatis is kicked out of the university.

Dr. Cosmas got very angry and left Greece. He even became a Muslim in Cairo by leaving the Orthodox sect, out of anger at the patriarch.

I learned about all these developments long after the articles that he sent were published in the magazine. He came to visit me in my house in Levent1. Then, through some friends, who were professors in the Turkish Republic of Northern Cyprus, he started his teaching career at Eastern Mediterranean University.

By the way, he presented a paper on Turkey and the Balkans at the conference that I held in Girne2 in 1991-1992. This comprehensive paper was published as a book by the Cyprus Studies Foundation in 1992.

After a while, he had to leave the Eastern Mediterranean University for reasons I don’t know, and he returned to Istanbul.

He often came to me in Levent. He was on good terms with Halit Refiğ3, and in a way he was up to us. Once in Halit’s; once in my house.

Then, I learned that he started working at the French Archaeological Institute in Cairo. A few years later, he immigrated to the USA and went to a university.

He sent e-mails a few times; our contact was very limited.

One or two weeks before the 2007 presidential elections in Turkey, I was in my office at the Faculty of Economics in Beyazit4.

My Department assistant, Mr. Levent5, burst in excitedly, without even knocking on the door; “Professor Erol, look! Prof. Cosmas Megalommatis wrote about you in America”. I have a long article titled “My presidential candidate is Erol Manisalı”, a computer printout. Published on its own page and quoted by a few local newspapers (www.americanchronicle, ID=24752)6.

Would you laugh or cry …. He exalted me so much in his heart and mind that he made me sit in a place that I didn’t care at all about.

Not because he praised me, but for having encountered in my life a man with regionally interesting approaches, albeit somewhat eccentric, an interesting and important person, who crossed my path, I included him in this book, although he is not famous.

Such people, though very few, have been the secret pioneers of new ideas.

Moreover, Prof. Megalommatis is an academic who has deep knowledge of 15 world languages.

—————————————————————– 

5. Драма профессора Космы Мегаломматиса

Профессор Космас Мегаломматис подготовил две докторские степени по истории и археологии во Франции и Германии.

Он гений, который преподает в Греции, на Кипре, в Египте и США и говорит на 15 языках, включая турецкий.

Как мы познакомились? Середина 1980-х … Я издаю ежемесячный английский журнал Middle East Business and Banking; Статьи поступают из дома и за рубежом.

От доктора Эндрю Манго до немецкого профессора Вернера Гумпеля, от Догана Кубана до Мюмтаз Сойсал, я получаю и публикую экономические, политические, социальные и культурные статьи.

Статья об Иране была написана греком Космасом Мегаломматисом; Я нахожу это ценным, и оно опубликовано. Далее еще несколько статей.

Через несколько месяцев он приходит в редакцию журнала, и мы встречаемся. Он очень интересный человек. Он также рассказывает мне свою историю. Он принадлежит к числу ассистентов Афинского университета; он долго учился у французского профессора в Париже; появляется исследование с содержанием «Нет эллинизма, есть ориентализм».

Заключен контракт с издательством в Афинах, оно будет опубликовано. Однако Патриарх Афин был проинформирован и написал письмо ректору Афинского университета. Доктора Мегаломматиса выгнали из университета.

Доктор Космас очень злится и уезжает из Греции. Он даже стал мусульманином в Каире, выйдя из православной секты, из гнева на патриарха.

Обо всех этих событиях я узнал уже давно после того, как статьи, которые он присылал, были опубликованы в журнале. Он пришел навестить меня в моем доме в Левенте1. Затем через друзей, которые были профессорами в Турецкой Республике Северного Кипра, он начал свою преподавательскую деятельность в Университете Восточного Средиземноморья.

Кстати, он выступал с докладом о Турции и Балканах на конференции, которую я проводил в Гирне2 в 1991-1992 годах. Этот всеобъемлющий документ был опубликован в виде книги Фондом кипрских исследований в 1992 году.

Через некоторое время ему пришлось покинуть Восточно-Средиземноморский университет по непонятным мне причинам, и он вернулся в Стамбул.

Он часто приезжал ко мне в Левент. Он был в хороших отношениях с Халитом Рефигом3 и в чем-то нам подчинялся. Однажды у Халита; однажды в моем доме.

Потом я узнал, что он начал работать во Французском археологическом институте в Каире. Через несколько лет он иммигрировал в США и поступил в университет.

Он отправил электронные письма несколько раз; наши контакты были очень ограничены.

За одну или две недели до президентских выборов 2007 года в Турции я был в своем кабинете на экономическом факультете в Беязите4.

Мой ассистент, господин Левент5, взволнованно ворвался, даже не постучав в дверь; «Профессор Эрол, смотрите! Профессор Космас Мегаломматис писал о вас в Америке». У меня есть длинная статья под названием «Мой кандидат в президенты — Эрол Манисалы», компьютерная распечатка. Публикуется на собственной странице и цитируется несколькими местными газетами (www.americanchronicle, ID=24752)6.

Вы бы смеяться или плакать …. Он так возвеличил меня в своем сердце и разуме, что заставил меня сесть на место, которое меня совершенно не заботило.

Не за то, что он хвалил меня, а за то, что встретил в своей жизни человека с регионально интересными подходами, хотя и несколько эксцентричного, интересного и важного человека, перешедшего мне дорогу, я включил его в эту книгу, хотя он и не известен.

Такие люди, хотя и очень немногие, были тайными пионерами новых идей.

Кроме того, профессор Мегаломматис является академиком, обладающим глубоким знанием 15 языков мира.

————————————————————————– 

6. Notlar – Notes – Примечания

Notes for non-Turkish readership in English & Russian:

1. Levent is a district in Istanbul.

2. Girne was also known as Keryneia.

3. Halit Refiğ (1934-2009) was one of Turkey’s foremost film directors, film producers, screenwriters and writers.

4. Beyazit is a district in Istanbul.

5. Levent is also a Turkish personal name for men.

6. The correct link would be: https://www.americanchronicle.com/articles/24752

However, the site was hacked and closed down 2014.

Примечания на английском и русском языках (для нетурецких читателей):

1. Левент – район в Стамбуле.

2. Гирне также была известна как Кириния.

3. Халит Рефиг (1934-2009) был одним из ведущих турецких режиссеров, продюсеров, сценаристов и писателей.

4. Беязит — район в Стамбуле.

5. Левент также является турецким личным мужским именем.

6. Правильная ссылка: https://www.americanchronicle.com/articles/24752.

Однако в 2014 году сайт был взломан и закрыт.

———————————————————  

7- Kitap tanıtımı ve verileri – Book presentation and data – Презентация книги и данные книги

Prof. Manisali’nin kitabının adı:

Prof. Manisali’s book title:

Название книги профессора Манисалы:

Erol Manisalı, Yolumun Kesiştiği Ünlüler

Erol Manisali, Celebrities I crossed in my Path 

Эрол Манисалы, Знаменитости, которых я встретил на своем пути

Kitap hakkında

Prof. Dr. Erol Manisalı akademik çalışmaları sırasında ve yazarlık yaşamı boyunca tanıştığı yerli-yabancı ünlü simalarla ilgili anılarını paylaşıyor. Siyasetçiler, sanatçılar, bilim insanları, işadamları, Manisalı’nın gözlem gücünün süzgecinden geçerek, Türkiye’nin yakın tarihinde bıraktıkları izlerle yer alıyorlar Yolumun Kesiştiği Ünlüler’de.

Bülent Ecevit’ten Kirk Douglas’a, Süleyman Demirel’den Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’ya, Turgut Özal’dan Attila İlhan’a, Mümtaz Soysal’dan İlhan Selçuk’a, General Franco’dan Zekeriya Öz’e açılan yelpazede pek çok ismin adeta resmi geçit yaptığı elinizdeki kitap, hem bir anılar demeti, hem de yakın dönem siyaset notları niteliği taşıyor.

Yolumun Kesiştiği Ünlüler, Avrupa Birliği’yle ilişkileri, Kıbrıs sorununu,  Ergenekon operasyonlarını, din sömürüsü ve darbeleri, Erol Manisalı’nın ilk kez dile getirdiği gerçekler ve yaşanmışlıklar temelinde yeniden yorumluyor.

“Yolumun kesiştiği ünlü kişiler ile olaylar arasındaki bağlar bazen üzücü bazen de trajikomik özellikler içeriyor. Bunları kamuoyuna aktarmadığım takdirde, ortaya çıkmaları mümkün olmayacaktı. Sadece benim hafızamda saklı kalmalarını istemedim”.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yolumun-kesistigi-unluler/426089.html

About the book

Prof. Dr. Erol Manisalı shares his memories of famous local and foreign faces he met during his academic studies and throughout his writing life. Politicians, artists, scientists, businessmen take their place in ‘Celebrities I crossed in my Path’ with the traces they left in Turkey’s recent history, passing through the filter of the observation power of Manisalı.

From Bülent Ecevit to Kirk Douglas, from Süleyman Demirel to Vehbi Koç and Sakıp Sabancı, from Turgut Özal to Attila İlhan, from Mümtaz Soysal to İlhan Selçuk, from General Franco to Zekeriya Öz. The book in your hand, in which many names have made an official parade, is both a bundle of memories and notes on recent politics.

‘Celebrities I crossed in my Path’ reinterprets the relations with the European Union, the Cyprus problem, the Ergenekon operations, religious exploitation and coups based on the facts and experiences that Erol Manisalı first voiced.

“The ties between the famous people I crossed with and the events sometimes contain sad and sometimes tragicomic features. If I did not make them public, they would not have been possible. I just didn’t want them to remain hidden in my memory”.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yolumun-kesistigi-unluler/426089.html

О книге

Профессор доктор Эрол Манисалы делится своими воспоминаниями об известных местных и иностранных лицах, с которыми он встречался во время учебы и на протяжении всей своей писательской жизни. Политики, художники, ученые, бизнесмены занимают свое место в «Знаменитости, которых я встретил на своем пути» со следами, которые они оставили в новейшей истории Турции, пройдя через фильтр наблюдательной силы Манисалы.

От Бюлента Эджевита до Кирка Дугласа, от Сулеймана Демиреля до Вехби Коча и Сакипа Сабанджи, от Тургута Озала до Аттилы Ильхана, от Мюмтаза Сойсала до Ильхана Сельчука, от генерала Франко до Зекерии Оз. Книга в вашей руке, в которой многие имена сделали официальный парад, представляет собой одновременно пачку воспоминаний и заметок о недавней политике.

«Знаменитости, которых я встретил на своем пути» переосмысливает отношения с Европейским Союзом, кипрскую проблему, операции «Эргенекон», религиозную эксплуатацию и перевороты на основе фактов и опыта, которые впервые озвучил Эрол Манисалы.

«Связи между известными людьми, с которыми я пересекался, и событиями иногда содержат печальные, а иногда и трагикомические черты. Если бы я не обнародовал их, они были бы невозможны. Я просто не хотел, чтобы они оставались скрытыми в моей памяти».

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yolumun-kesistigi-unluler/426089.html

Kitap verileri / Book data / Данные книги

KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

Yayın Tarihi:  19.03.2018

ISBN:  9786050980936

Dil:      TÜRKÇE

Sayfa Sayısı:   120

Cilt Tipi:          Karton Kapak

Kağıt Cinsi:     Kitap Kağıdı

Boyut: 13.5 x 19.5 cm

————– 

RED CAT PUBLISHING HOUSE

Release Date: 19.03.2018

ISBN: 9786050980936

Language Turkish

Number of Pages: 120

Binding Type: Paperback

Paper Type: Book Paper

Size: 13.5 x 19.5 cm

——————–

ИЗДАТЕЛЬСТВО КРАСНЫЙ КОТ

Дата выхода: 19.03.2018

ISBN: 9786050980936

Язык Турецкий

Количество страниц: 120

Тип переплета: Мягкая обложка

Тип бумаги: Книжная бумага

Размер: 13,5 х 19,5 см

———————————————  

8. Prof. Manisali’nin kitap bölümünde bahsettiği makalelerime ve kitaplarıma bağlantılar – Links to my articles and books mentioned by Prof. Manisali in his book chapter – Ссылки на мои статьи и книги, упомянутые профессором Манисалы в главе его книги

Prof. Manisalı ile ilgili yazdığım yazının linkleri:

Links to my article about Prof. Manisali:

Ссылки на мою статью о профессоре Манисалы:

https://www.academia.edu/89576785/Erol_Manisali_for_President_of_Turkey_18th_April_2007_

https://vk.com/megalommatis?w=wall429864789_8188

https://megalommatis.livejournal.com/32856.html

https://megalommatis.skyrock.com/3352478892-Erol-Manisali-for-President-of-Turkey-18th-April-2007.html

https://cupdf.com/document/erol-manisali-for-president-of-turkey-18th-april-2007.html

https://www.4shared.com/office/1kkwANp2ku/Erol_Manisali_for_President_of.html

https://www.linkedin.com/posts/muhammad-shamsaddin-megalommatis-677982143_erol-manisali-for-president-of-turkey-18th-activity-6992755387661758466-XOXB/

Prof. Manisali’nin kitabının bölümünde adı geçen konuşmamın ve kitabın yayınlandığı linkler:

Links to the publication of my speech and the book that are mentioned in the chapter of the Prof. Manisali’s book:

Ссылки на публикацию моего выступления и на книгу, которые упоминаются в главе книги профессора Манисалы:

https://www.academia.edu/86427728/The_Political_Evolutions_in_the_Balkans_Greek_Balkan_Relations_and_Turkey_10th_International_Girne_Conference_1994_

https://www.academia.edu/49309519/Türk_Yunan_İlişkileri_Ve_Balkanlar_Bir_Tarihçi_Gözü_İle_Bugünün_Sorunları

https://turkyunaniliskileri.wordpress.com/

https://www.academia.edu/43189300/Kitap_Tan%C4%B1tma_Turkish_-_Greek_relations_and_the_Balkans._A_Historians_Evaluation_of_Todays_Problems

https://www.academia.edu/50067711/Turkish_Greek_relations_and_the_Balkans_A_Historian_s_Evaluation_of_Today_s_Problems

https://mardhenietturkogrekedheballkani.wordpress.com/

https://www.academia.edu/49311584/Mardheniet_Turko_Greke_dhe_Ballkani_Nje_Vleresim_Historik_i_problemeve_te_sotme

————————————————————-  

9. Prof. Manisali ile ilgili biyografik notlara ve ölüm ilanlarına bağlantılar – Links to biographical notes about Prof. Manisali and obituaries – Ссылки на биографические заметки о профессоре Манисалы и некрологи

https://tr.wikipedia.org/wiki/Erol_Manisal%C4%B1

https://de.wikipedia.org/wiki/Erol_Manisal%C4%B1

https://www.biyografya.com/biyografi/15580

https://www.haberler.com/guncel/prof-dr-erol-manisali-hepimiz-sucluyuz-cemaate-8711397-haberi/

https://kidega.com/yazar/erol-manisali-000351/

———————————————————

Belgeyi PDF olarak indirin: / Download the document in PDF: / Скачать документ в формате PDF:

Advertisement